Regulamin

Ziemie JałoweZagłębiowskim Konwentem Postapokaliptycznym, odbywającym się na terenie Battlezone Arena w Gliwicach organizowanym przez Stowarzyszenie Zagłębiowski Klub Fantastyki Postapokaliptycznej OUTPOST.

 1. Uczestnikami konwentu są osoby, które do 23 sierpnia 2022 roku osiągnęły pełnoletniość oraz wykupiły/otrzymały akredytację (Uczestnicy, Mistrzowie Gry, Obsługa, Goście, Organizatorzy, Twórcy Programu). Przy wykupie akredytacji należy okazać aktualny dowód tożsamości!

 2. Uczestnictwo w konwencie jest równoznaczne z:

  - zapoznaniem się z niniejszym regulaminem;
  - zaakceptowaniem niniejszego regulaminu;
  - zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  - zobowiązaniem się do stosowania się do poleceń Organizatorów oraz Obsługi
  - zgodą na publikację zdjęć oraz pseudonimu na stronie internetowej konwentu, stronie Facebook Ziemie Jałowych, materiałach promocyjnych oraz witrynie OUTPOST oraz stronie Facebook OUTPOST.

 3. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia identyfikatora otrzymanego przy zakupie akredytacji w widocznym miejscu i okazywania go na prośbę innych uczestników konwentu. W wypadku zgubienia identyfikatora fakt ten należy zgłosić organizatorom i udać się na akredytację w celu wydania duplikatu.

 4. Od osób biorących udział w Grze Terenowej wymagany jest odpowiedni strój oraz okularki/gogle ochronne  ASG. Mile widziane wcześniejsze wypełnienie formularza zgłaszania postaci na Grę Terenową.

 5. Napoje alkoholowe można spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

 6. Osoby łamiące regulamin, będące pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzającyh, zachowujące się w sposób agresywny i wulgarny, stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia wobec innych uczestników oraz wobec siebie mogą zostać usunięte z konwentu bez zwrotu akredytacji/zgłoszone na policję w celu usunięcia z terenu konwentu.

 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

  - rzeczy zagubione i pozostawione bez opieki;
  - szkody poniesione przez Uczestników imprezy, ubezpieczenie każdy Uczestnik powinien wykupić we własnym zakresie
  - szkody spowodowane przez czynniki niezależne i obiektywne
  - szkody lub ubytki spowodowane przez osoby trzecie
  - samochody pozostawione na parkingu/ terenie wokół kopalni

 8. Za wszelkie szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy!

 9. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowania. Na terenie konwentu oraz w jego okolicach należy zachować czystość i porządek.

 10. Ogniska można rozpalać tylko po uprzedniej zgodzie Organizatorów lub Obsługi w wyznaczonym przez Organizatorów lub Obsługę miejscu.

 11. W obszarze do tego nie wyznaczonym obowiązuje całkowity zakaz strzelania z replik ASG. W obszarze tym repliki broni ASG wolno nosić tylko po ich uprzednim rozładowaniu i wyjęciu magazynka.

 12. Kategorycznie zabrania się użycia replik ASG w pobliżu dróg, domów i innych obiektów, w których znajdować się mogą osoby postronne. W wypadku pojawienia się osoby postronnej na obszarze ASG należy krzyknąć CYWIL i niezwłocznie przerwać strzelanie do czasu, aż osoba postronna się oddali.

 13. Kategorycznie zabrania się użycia replik ASG w pobliżu zwierząt. Zamiar przywiezienia zwierzęcia na konwent należy zgłosić dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decyzji odmownej. Zabrania się w jakikolwiek sposób znęcać się nad zwierzętami, które pojawią się na terenie konwentu i w jego okolicy.

 14. Wszelkie pojazdy uczestników biorące udział w Grze Terenowej i/lub Części Programowej muszą zostać zgłoszone na akredytacji. Zabrania się poruszania pojazdami powyżej 20 km/h.

 15. Jakiekolwiek objawy agresji i dyskryminacji wobec uczestników należy zgłaszać do Organizatorów, w przypadku wybitnie mocnej sytuacji osoba będąca autorem tych zachowań zostanie niezwłocznie usunięta z terenu konwentu.

 16. Przed strzelaniem do kogokolwiek należy się upewnić, że osoba ta również bierze udział w Grze Terenowej!

 17. W obszarze przeznaczonym do rozgrywek ASG obowiązuje całkowity zakaz poruszania się bez założonych okularów ochronnych.

 18. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy broni masowej zagłady, toksycznych środków przemysłowych, materiałów radioaktywnych, środków odurzających, broni palnej, materiałów wybuchowych i wszelkich innych powszechnie uznawanych za niebezpieczne.

 19. Kategorycznie zabrania się niszczenia mienia należącego do terenu Battlezone Arena (palenia palet, drewianych żerdzi, pisania sprayem po ścianach itp) pod groźbą finansowego pokrycia strat przez sprawcę.

 20. Notorycznie łamanie któregokolwiek z powyższych punktów regulaminu może skutkować usunięciem z konwentu.